Kurumsal Yaklaşımımız

Koç Üniversitesi Hastanesi olarak yönetim anlayışımız, kalite ve çevre politikamız gereği;

Hasta, çalışan, öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve

haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulundurarak, kalite ve çevre ile ilgili yasa, yönetmelik,

ulusal ve uluslararası standardizasyon ve akreditasyon ile Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,

Klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için

meslek etiği ilkelerine uygun, ekip çalısmasıyla sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almayı,

Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri almayı,

Hastalarımızın ve yakınlarının, çalısanlarımızın, ögrenci, araştırmacı ve akademisyenlerimizin

memnuniyetini artırmaya özen göstermeyi,

Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, bilimsel araştırmalarda ve yeni uygulamalarda

liderlik yapan akademik bir kurum olarak çalışmayı,

Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına ve eğitimlerine önem vererek, kalite ve çevre yönetim sistemlerine

katılımlarını teşvik etmek suretiyle istihdam için tercih edilebilir hastane ortamı sağlamayı,

Hasta ve yakınlarının, çalışanların, öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, taşeronların,

tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun çevre bilincini artırmak için çalışmayı,

paydaşlarımızla çevre konusunda sürekli iletişim içerisinde olmayı,

Klinik eğitim ve araştırma çalısmaları, tetkik, tanı ile tedavi hizmetlerinin çevreye verebileceği olumsuz

etkilerini ve çevresel riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları tanımlamayı, izlemeyi,

kontrol etmeyi, kirliliği önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

Hasta bakım kalitesinin sürekliliğini sağlarken tıbbi ve diğer atıkları yasal gereklilikler çerçevesinde

yöneterek atık miktarının azaltılmasını ve doğal kaynakları etkin kullanmak için enerji tasarrufuna

yönelik projeler gerçekleştirerek çevrenin korunmasını sağlamayı,

Toplam kalite yönetimini esas alarak hasta odaklı, sürekli iyileştirilen süreçlerle ve performanslarını

izleyerek şeffaf bir hastane yönetimi modelini benimsemeyi,

Hizmet sunumu ve klinik tıp eğitimleri esnasında oluşan atıkların mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun

olarak bertaraf edilerek çevreye zarar vermesini önleyerek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı,

Bu amaçla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlıgımızı gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.